فروشگاه اصلی : میرداماد روبروی بانک مرکزی جنب 
پمپ بنزین و مترو مجتمع تجاری رز میرداماد
طبقه اول واحد TF16
تلفن 26403522-26403545